Aviso Legal - Uso do sitio web

DATOS IDENTIFICATIVOS - GALEGO

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo,
de Servicios da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación se
reflexan os seguintes datos: A empresa titular da PAXINA WEB e FEDERACION DE PEÑAS
CELTISTAS con domicilio no ESTADIO DE BALAIDOS - APTDO. DE CORREOS 6100, 36210 VIGO
(PONTEVEDRA), correo electrónico: fdpcelta@gmail.com, teléfono contacto: 986 202 829, con
número de C.I.F: V36190668, inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co número nacional
F 1.524, desde el 14 de abril de 1993.

INFORMACION ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS:

1) RESPONSABLE: ¿Quen e o Responsable do tratamento de seus datos?
Identidade: FEDERACION DE PEÑAS CELTISTAS – CIF: V36190668
Dirección Postal: ESTADIO DE BALAIDOS - APTDO. DE CORREOS 6100, 36210 VIGO
(PONTEVEDRA)
Correo electrónico: fdpcelta@gmail.com

2) FINALIDADE: ¿Con que finalidade tratamos seus datos persoais?
En FEDERACION DE PEÑAS CELTISTAS tratamos a información que nos facilitan as persoas
interesadas para as seguintes finalidades:

 • Xestionar a adhesión da Peña/peñista a Federación
 • Organización e xestión de viaxes, actividades e/ou eventos
 • Solicitude de entradas nos partidos que se xoguen fora de Vigo.
 • Organización e xestión de concursos

3) LIMITACIÓN PRAZO DE CONSERVACION ¿Por canto tempo conservaremos seus
datos?
Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación ou durante os anos
necesarios para cumprir coas obrigacións legais.

4) LEXITIMACION: ¿Cal e a lexitimación para o tratamento de seus datos?
A base legal para o tratamento dos datos e o consentimento obtido do interesado.

5) DESTINATARIOS: ¿A que destinatarios se comunicarán seus datos?
Os datos se comunicarán a:

 • Real Club Celta de Vigo e a Fundación Celta de Vigo
 • Seguridade do Real Club Celta de Vigo
 • Diferentes Equipos locais 
 • No caso dos viaxes e/ou actividades organizados: Hoteis, Seguro, Empresas de transporte, etc.

6) DEREITOS: ¿Cales son seus dereitos cando nos facilita seus datos?
Calquera persoa ten dereito a obteren confirmación sobre si en FEDERACION DE PEÑAS
CELTISTAS estamos tratando datos persoais que lles concirnen, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder a seus datos persoais, así como a solicitar a
rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar súa supresión cando, entre outros
motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento de
seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de
reclamacións.
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados con súa situación particular, os
interesados poderán opoñerse o tratamento de seus datos. FEDERACION DE PEÑAS CELTISTAS
deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa
de posibles reclamacións.
O interesado ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que elo afecte a
licitude do tratamento baseado no consentimento previo a súa retirada.
Para obter información adicional sobre seus dereitos visite a páxina Web da Axencia Española
de Protección de Datos (https://www.agpd.es/).
Para exercer seus dereitos pode escribirnos un correo electrónico a fdpcelta@gmail.com no
que debe identificarse axuntando copia de seu DNI e indicar o dereito que desexa exercer e o
motivo.

7) PROCEDENCIA: ¿Como obtivemos seus datos?

 • Os datos persoais que tratamos en FEDERACION DE PEÑAS CELTISTAS proceden do
 • propio interesado, de seu representante e/ou da Peña Celtista a que pertence.
 • As categorías de datos que se tratan son:
  • Datos de identificación. (Nome e apelidos, data de nacemento, DNI, teléfono de contacto e E-mail de contacto).
  • Datos Económicos.

Non se tratan datos especialmente protexidos.


DATOS IDENTIFICATIVOS - CASTELLANO

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: La empresa titular de
PAGINA WEB es FEDERACION DE PEÑAS CELTISTAS con domicilio en ESTADIO DE
BALAIDOS - APTDO. DE CORREOS 6100, 36210 VIGO (PONTEVEDRA), correo
electrónico: fdpcelta@gmail.com, teléfono contacto: 986 20 28 29, con número de C.I.F:
V36190668, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número nacional F
1.524, desde el 14 de abril de 1993.
INFORMACION ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS:

1) RESPONSABLE: ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: FEDERACION DE PEÑAS CELTISTAS – CIF: V36190668
Dirección Postal: ESTADIO DE BALAIDOS - APTDO. DE CORREOS 6100, 36210 VIGO
(PONTEVEDRA)
Correo electrónico: fdpcelta@gmail.com

2) FINALIDAD: ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En FEDERACION DE PEÑAS CELTISTAS tratamos la información que nos facilitan las
personas interesadas para las siguientes finalidades:

 • Gestionar la adhesión de la peña/peñista a la Federación
 • Organización y gestión de viajes, actividades y/o eventos
 • Solicitud de entradas en los partidos que se jueguen fuera de Vigo.
 • Organización y gestión de concursos

3) LIMITACIÓN PLAZO DE CONSERVACION ¿Por cuánto tiempo conservaremos
sus datos?
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

4) LEGITIMACION: ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento obtenido del
interesado.

5) DESTINATARIOS: ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a:

 • Real Club Celta de Vigo y a la Fundación Celta de Vigo
 • Seguridad del Real Club Celta de Vigo
 • Diferentes Equipos locales
 • En el caso de los viajes y/o actividades organizadas: Hoteles, Seguro, Empresas de transporte, etc.


6) DERECHOS: ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FEDERACION DE
PEÑAS CELTISTAS estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. FEDERACION DE PEÑAS
CELTISTAS dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que
ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Para obtener información adicional sobre sus derechos visite la página Web de la
Agencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es/).
Para ejercer sus derechos puede escribirnos un correo electrónico a
fdpcelta@gmail.com en el que debe identificarse adjuntando copia de su DNI e indicar
el derecho que desea ejercer y el motivo.

7) PROCEDENCIA: ¿Cómo hemos obtenido sus datos?

 • Los datos personales que tratamos en FEDERACION DE PEÑAS CELTISTAS proceden del propio interesado, de su representante y/o de la peña celtista a la que pertenece
 • Las categorías de datos que se tratan son:
 • Datos de identificación. (Nombre y apellidos, Fecha nacimiento, DNI, teléfono de contacto y E-mail de contacto).
 • Datos Económicos.

No se tratan datos especialmente protegidos

Ningún comentario:

Publicar un comentario